การเขียนโปรแกรมภาษาซี

      บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ในรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทพศิรินทร์
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยที่ 1    ภาษาซีเบื้องต้น
หน่วยที่ 2   โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 3   ชนิดข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล
หน่วยที่ 4   ตัวแปรและตัวดำเนินการ
หน่วยที่ 5   โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก
หน่วยที่ 6   คำสั่งวนซ้ำ
หน่วยที่ 7   แถวลำดับ