หน่วยที่ 6 คำสั่งวนซ้ำ

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ

      การทำซ้ำมีอยู่หลายประเภท เรียกว่าการวนลูปจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยว่าจะทำซ้ำกี่รอบ ซึ่งในที่นี่จะใช้การทำซ้ำแบบ for  

จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง for ได้

ระยะเวลาเรียน 2 คาบ (100 นาที)