หน่วยที่ 1 ภาษาซีเบื้องต้น

unit1

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ
1.ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)  ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
1.2 ภาษาระดับสูง (High Level Language)
2.ประวัติภาษาซี
3.ตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 คอมไพเลอร์
3.2 อินเทอร์พรีเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายระดับภาษาคอมพิวเตอร์ได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการทำงานของภาษาซีได้
3.นักเรียนสามารถบอกลักษณะของตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้

เวลาการเรียน 2 คาบ (100 นาที)

sara1