หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

unit2-1

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ

โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี จะต้องประกอบด้วยโปรแกรมย่อย หรือเรียกว่าฟังก์ชัน (function) อย่างน้อง 1 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน main() โครงสร้างโปรแกรมภาษาซีจะประกอบด้วยหลายส่วน แต่ในการเขียนโปรแกรมนั้น ไม่จำเป็นต้องเขียนทุกส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
2.นักเรียนสามารถเขียนโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี

ระยะเวลาเรียน 2 คาบ (100 นาที)

sara1