หน่วยที่ 3 ชนิดข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล

unit3-1
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ

1.ชนิดข้อมูล ได้แก่ ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม จำนวนจริง อักขระ ข้อความ
2.การรับและแสดงผลข้อมูล ได้แก่ คำสั่ง printf() และ scanf()
3.รหัสควบคุม (format code)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถเลือกใช้ชนิดของข้อมูลได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถบอกรูปแบบคำสั่งรับและแสดงผลข้อมูลได้

ระยะเวลาเรียน 2 คาบ (100 นาที)

sara1