หน่วยที่ 4 ตัวแปรและตัวดำเนินการ

unit4
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ
1.ตัวแปรเป็นชื่อของหน่วยความจำที่ตำแหน่งต่างๆ ที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนด มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ระหว่างทำโปรแกรม การกำหนดชื่อตัวแปรจะต้องสร้างให้ถูกต้องตามหลัก
2.ตัวดำเนินการ ประกอบด้วยตัวดำเนินการคำนวณ และตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
3.คำสั่งเพิ่มค่าและลดค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรในภาษาซี
2. นักเรียนสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวดำเนินการคำนวณแบบต่างๆ
3. นักเรียนสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้คำสั่งเพิ่มค่าและลดค่า
4. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมโดยใช้นิพจน์คำนวณ

ระยะเวลาเรียน 2 คาบ (100 นาที)

sara1