หน่วยที่ 5 โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก

unit5
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ

โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกเป็นการเขียนโปรแกรมให้โปรแกรมตัดสินใจเลือกทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะเขียนอยู่ในรูปเงื่อนไขทางเลือกหรือนิพจน์ที่ให้ค่าความจริง มี 3 คำสั่ง ดังนี้
1.คำสั่ง if
2.คำสั่ง if – else
3.คำสั่ง if ซ้อน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ตัวดำเนินการในนิพจน์เปรียบเทียบและนิพจน์ตรรกะ
2.นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของคำสั่งในโครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก ได้แก่ คำสั่ง if , คำสั่ง if-else , คำสั่ง if-else เชิงซ้อน
3.นักเรียนสามารถอธิบายใช้โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกในการแก้ปัญหาโปรแกรม
4.นักเรียนสามารถสร้างนิพจน์สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขตามที่กำหนดให้ได้

ระยะเวลาเรียน 2 คาบ (100 นาที)

sara1