คำสั่ง for

Topic Progress:

6.1 การวนรอบทำซ้ำด้วยคำสั่ง for

          การทำซ้ำแบบ for หรือวนลูป for จะเป็นการให้โปรแกรมทำซ้ำจนกว่าค่าตัวแปรจะครบตามที่ตั้งไว้ เริ่มแรกโปรแกรมจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรเริ่มต้น เงื่อนไข  และค่าเพิ่มหรือค่าลด ของตัวแปร

รูปแบบของคำสั่ง for

       for (ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด )

                   คำสั่ง ;