โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

Topic Progress:

structer

 

ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี


#include<stdio.h>
 

ส่วนประกาศตัวแปร
main( ) {

ส่วนของคำสั่ง
}

 

ไฟล์ .h ที่ตามหลัง include
ไฟล์นามสกุล .h เป็น Header file หรือไฟล์ส่วนหัวที่รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ
ของภาษาซีเอาไว้ เพื่อให้ผู้เขียนสามารถใช้ฟังก์ชันได้ มีอยู่หลายไฟล์ เช่น

stdio.h เก็บฟังก์ชันที่ใช้งานทั่วไป เช่น printf , scanf โปรแกรมส่วนมากจะใช้ไฟล์นี้
conio.h เก็บฟังก์ชันควบคุมการแสดงผลต่าง ๆ
string.h เก็บฟังก์ชันที่ใช้ในการประมวลผลกับข้อความ
math.h เก็บฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น sin,cos,log