คำสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

Topic Progress:

ฟังก์ชั่น scanf( )

ใช้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งต้องมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามา เช่น เลือกรายการตัวเลือก รับค่าต่าง ๆ ทางแป้นพิมพ์ เพื่อนำข้อมูลมาร่วมประมวลผลในโปรแกรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเขียนโปรแกรมมักจะกำหนดให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลมาทางแป้นพิมพ์ ในโปรแกรมภาษาซีการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ สามารถทำได้โดยการเรียกใชฟังกช์น์ scanf() ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐาน ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์  โดยมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

รูปแบบของคำสั่ง        scanf (“%รหัสรูปแบบ”, &ตัวแปร)

ตัวอย่างที่ 1

scanf(“%d”,&age) ;

รับค่าจำนวนเต็ม 1 จำนวน  เก็บในตัวแปร age

ตัวอย่างที่ 2

scanf(“%d%d”,&a,&b) ;

รับค่าจำนวนเต็ม 2 จำนวน เก็บในตัวแปร a และ b

ตัวอย่างที่ 3

scanf(“%d%f%d”,&a,&b,&c) ;

รับค่า a เป็นจำนวนเต็ม

รับค่า b เป็นทศนิยม

รับค่า c เป็นจำนวนเต็ม

  • ตัวอย่างการเขียนคำสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์