ชนิดข้อมูล (data type)

Topic Progress:

     ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้น จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูลให้กับตัวแปรที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บค่าข้อมูลในภาซี  ซึ่งชนิดข้อมูล (data type) ในภาษาซีประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

data

ตัวอย่างรูปแบบ ชนิดข้อมูล

รูปแบบข้อมูล
ชนิดข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูล
ตัวอักขระ
char
เกรด A,B,C,D,E,F ข้อมูลตัวอักษรตัวเดียว ,อักขระต่างๆ , รหัส ASCII
จำนวนเต็ม
int
จำนวนเต็ม , ตัวเลขที่ไม่มีทศนิยม เช่น 5,10,15,100
จำนวนเต็ม
long
จำนวนเต็มที่มีค่ามาก  ระดับพันล้าน
เลขทศนิยม
float
ตัวเลขที่เป็นทศนิยม เช่น เกรดเฉลี่ย , คะแนนสอบ , น้ำหนัก , ส่วนสูง