รหัสควบคุมรูปแบบ (format code)

Topic Progress:

รหัสควบคุมรูปแบบ (format code) ใช้สำหรับควบคุมการแสดงผลตัวแปรหรือนิพจน์ออกทาง จอภาพโดยรหัสควบคุมรูปแบบในภาษาซีมีอยู่หลายชนิดด้วยกันการเลือกนำไปใชงานต้องพิจารณาให้ เหมาะสมกับค่าของข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ดังแสดงในตาราง

รหัสรูปแบบ (Format Code)
%d
พิมพ์จำนวนเต็มฐานสิบ int
%f
พิมพ์เลขทศนิยม float
%c
พิมพ์ตัวอักษรตัวเดียว char
%s
พิมพ์ชุดตัวอักษร (String)
%%
พิมพ์เครื่องหมาย %
%o
พิมพ์เลขฐานแปด
%x
พิมพ์เลขฐานสิบห

ตัวอย่างการใช้งาน  (Format Code)

ตัวอย่างที่ 1  การใช้รหัสควบคุม %d
int x=10.5;
printf(“x=%d”,x) ;

ผลลัพธ์ของโปรแกรม คือ x=10
ตัวอย่างที่ 2  การใช้รหัสควบคุม %f
float x=10.5;
printf(“x=%f”,x) ;

ผลลัพธ์ของโปรแกรม คือ x=10.500000

*ถ้าต้องการพิมพ์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ต้องระบุตำแหน่งทศนิยม ดังนี้  
printf(“%.2f”,x)

ถ้า x มีค่าเท่ากับ 10.5 โปรแกรมจะพิมพ์ 10.50  ออกมาจากหน้าจอ
ตัวอย่างที่ 3 การใช้รหัสควบคุม %s
char x[10] = ‘Debsirin’ ;
printf(“%s”,x);
 

ผลลัพธ์ของโปรแกรม คือ Debsirin

สรุป  การเลือกใช้รหัสรูปแบบ (Format Code)  ต้องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดข้อมูล  ดังที่ได้สรุปไว้ ดังนี้

ชนิดข้อมูล
การประกาศตัวแปร
รหัสรูปแบบ
ตัวอักขระ
char
%c
จำนวนเต็ม
int
%d
จำนวนเต็ม
long
%lf
เลขทศนิยม
float
%f