ตัวแปร (Variable)

Topic Progress:

ตัวแปร

           การกำหนดตัวแปรเป็นการใช้ชื่อตัวแปรแทนตำแหน่งบนหน่วยความจำ สำหรับเก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล  ซึ่งอาจเป็นข้อมูลนำเข้า  ข้อมูลที่เกิดจากดำเนินการ หรือข้อมูลผลลัพธ์  โดยการตั้งชื่อให้กับตัวแปรเป็นไปตามหลักการตั้งชื่อของภาษาซี  ดังนี้

กฎการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซี
1.ประกอบด้วยตัว a ถึง z , 0 ถึง 9 และ _ เท่านั้น

2.ตัวอักขระตัวแรกต้องเป็น a ถึง z และ _
3.ห้ามใช้คำสงวน เช่น ชื่อฟังก์ชั่น ชื่อคำสั่ง ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม
4.ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กระบบจะมองว่ามีความหมายต่างกัน
5.ความยาวตัวแปรไม่เกิน 31 ตัวอักขระ

ตัวอย่าง การตั้งชื่อตัวแปร

1. name    ตัวแปร name สามารถใช้ได้ ถูกต้องตามกฏการตั้งชื่อตัวแปร

2._com     ตัวแปร _com สามารถใช้ได้ ถูกต้องตามกฏการตั้งชื่อตัวแปร

3.123x      ตัวแปร 123x ไม่สามารถใช้ได้ ไม่ถูกต้องตามกฏการตั้งชื่อตัวแปร

3.main      ตัวแปร main ไม่สามารถใช้ได้ ไม่ถูกต้องตามกฏการตั้งชื่อตัวแปร

4.Abc        ตัวแปร Abc สามารถใช้ได้ ถูกต้องตามกฏการตั้งชื่อตัวแปร

การประกาศตัวแปร มีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล ตัวแปร1, ตัวแปร2, ….,ตัวแปร n ;

ตัวอย่าง การประกาศตัวแปร

int x;
ตัวแปร x เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
float grade;
ตัวแปร grade เป็นตัวแปรตัวเลขทศนิยม
char name;
ตัวแปร name  เป็นตัวแปรชนิดอักขระ
int x,y,z ;
ตัวแปร x,y และ z เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
float grade,sum ;
ตัวแปร grade และ sum เป็นตัวแปรชนิดตัวเลขทศนิยม