คำสั่ง if

Topic Progress:

คำสั่ง  if

การเลือกทำแบบ if เป็นการเลือกทำแบบทางเดียว จะใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบเงื่อนไข  ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นจริงตามเงื่อนไขจะทำคำสั่งหลัง if

รูปแบบของคำสั่ง

if (เงื่อนไขทางเลือก)

คำสั่ง ;

if

รูปที่ 5.1 ผังงานของคำสั่ง if

เงื่อนไขทางเลือก  ที่เขียนอยู่ระหว่างเครื่องหมาย ( และ ) เป็นนิพจน์ใด ๆ ที่สามารถประเมินค่าได้ ในกรณีที่ เงื่อนไขทางเลือก   มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ เงื่อนไขทางเลือก  มีค่าเป็นจริง  จะประมวลผล  คำสั่ง  แต่ในกรณีที่ เงื่อนไขทางเลือก  มีค่าเท่ากับศูนย์   เงื่อนไขทางเลือก  มีค่าเป็นเท็จ  จะไม่ประมวลผล   คำสั่ง 

ตัวอย่าง
รับค่าตัวแปร score  เป็นจำนวนเต็มทางคีย์บอร์ด ถ้ามีค่ามากกว่า 50 ให้แสดงข้อความว่า Pass
ทางหน้าจอ

#include<stdio.h>

main() {

int score ;

scanf(“%d”,&score);

if (score >50)

printf(“Pass”);

}

สาธิตการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง if