คำสั่ง if else

Topic Progress:

คำสั่ง  if  else

คำสั่ง if – else ในกรณีที่ เงื่อนไขทางเลือก  มีค่าจริง จะประมวลผล  คำสั่ง 1 และในกรณีที่ เงื่อนไขทางเลือก มีค่าเท็จ จะประมวลผล  คำสั่ง 2  

รูปแบบของคำสั่ง

if (เงื่อนไขทางเลือก)

คำสั่ง 1 ;

else

คำสั่ง 2 ;

 

ifelse

รูปที่ 5.2 ผังงานของคำสั่ง if-else

 

ตัวอย่างที่ 1

เขียนโปรแกรมรับค่าอายุ (age) เป็นจำนวนเต็ม โดยตรวจสอบเงื่อนไขว่า
ถ้าอายุ (age) มากกว่า 60 ให้แสดงข้อความ “You are Old”
ถ้าอายุ (age) น้อยกว่า 60 ให้แสดงข้อความ “You are Young”

#include<stdio.h>

main() {

int age ;
printf(“Input age”);

scanf(“%d”,&age);

if (age>60)

printf(“You are Old”);

else

printf(“You are Young”);

}

ตัวอย่างที่ 2

เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนน  (score) เป็นจำนวนเต็ม โดยตรวจสอบเงื่อนไขว่า
ถ้าคะแนน  (score) ตั้งแต่ 50 ให้แสดงข้อความ “Pass”  ทางหน้าจอ
ถ้าคะแนน  (score) น้อยกว่า 50 ให้แสดงข้อความ “Fail”  ทางหน้าจอ

#include<stdio.h>

main() {

int score ;
printf(“Input Score”);

scanf(“%d”,&score);

if (score>=50)

printf(“Pass”);

else

printf(“Fail”);

}

สาธิตการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง if else