คำสั่ง if ซ้อน

Topic Progress:

คำสั่ง if – else ซ้อน 

คำสั่ง if-else ซ้อนเป็นรูปแบบการทำงานแบบหลายทางเลือก  โดยจะมีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้นที่จะถูกเลือกให้ประมวลผล  ขึ้นอยู่กับว่า เงื่อนไขทางเลือก ใดเป็นจริง  และในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขทางเลือก ใดเป็นจริงเลย คำสั่ง n จะถูกประมวลผล

รูปแบบของคำสั่ง

if (เงื่อนไขทางเลือก1)
คำสั่ง 1;
else if (เงื่อนไขทางเลือก2)
คำสั่ง 2;
else if (เงื่อนไขทางเลือก3)
คำสั่ง 3;
.
.
else if (เงื่อนไขทางเลือก n-1)
คำสั่ง n-1;
else
คำสั่ง n;

 

 

ifซ้อน

รูปที่ 5.3 ผังงานของคำสั่ง if ซ้อน

ตัวอย่าง
การเขียนโปรแกรมรับค่าคะแนน (score) เป็นจำนวนเต็ม และแสดงผลตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทางหน้าจอ
ถ้าคะแนน 80-100  ให้แสดงเกรด A
ถ้าคะแนน 70-79 ให้แสดงเกรด B
ถ้าคะแนน 60-69 ให้แสดงเกรด C
ถ้าคะแนน 50-59 ให้แสดงเกรด D
ถ้าคะแนน 0-49 ให้แสดงเกรด F

#include

main(){

int score;

char grade;

printf(“Input Score “);

scanf(“%d”,&score);

if (score>=80)

grade=’A’;

else if (score>=70)

grade=’B’;

else if (score>=60)

grade=’C’;

else if (score>=50)

grade=’D’;

else

grade=’F’;

printf(“Grade = %c “,grade);

}

  • ตัวอย่าง การเขียนคำสั่ง if ซ้อน