ชนิดข้อมูล (data type)

     ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้น จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูบให้กับตัวแปรที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บค่าชนิดข้อมูลใบภาซี  ซึ่งชนิดข้อมูล (data type) ในภาษาซีประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

ชนิดข้อมูล
การประกาศตัวแปร
รหัสรูปแบบ
ขนาด (Byte)
ช่วงของข้อมูล
ตัวอักขระ
char
%c
1
-128  ถึง  127
เลขจำนวนเต็ม
int
%d
2
-32,768 ถึง 32,767
long integer
long
%่lf
4
สองพันล้าน
เลขทศนิยม
float
%f
4
              1.2 x 10-38 -3.4×1038

ตัวอย่าง เรื่อง ชนิดข้อมูล

ชนิดข้อมูล
การประกาศตัวแปร
ตัวอย่างข้อมูล
ตัวอักขระ
 

char
เกรด A,B,C,D,E,F ข้อมูลตัวอักษรตัวเดียว ,อักขระต่างๆ , รหัส ASCII
เลขจำนวนเต็ม
 

int
เงินจำนวนเต็ม เหรียญ 1,5,10 บาท , ตัวเลขที่ไม่มีทศนิยม
long integer
long
ตัวเลขจำนวนๆ มากระดับพันล้าน
เลขทศนิยม
float
ตัวเลขที่เป็นทศนิยม เช่น เกรดเฉลี่ย , คะแนนสอบ , น้ำหนัก , ส่วนสูง