คำสั่งแสดงผลข้อความ

  • ฟังก์ชั่น printf() สำหรับแสดงผล
    การแสดงผลออกทางจอภาพสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่นิยมใชก้นัมากทีสุดก็คือ การเรียกใชฟังก์ชนั printf() ซึงเป็นฟังก์ชนัมาตรฐานในโปรแกรมภาษาซี ใชสำหรับแสดงข้อความ หรือ ผลลัพธ์ทีได้จากการดำเนินการของนิพจน์ออกทางจอภาพ โดยมีรูปแบบการใชงาน ดังนี้รูปแบบ printf (“ข้อความ”) ;

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่าง 1               printf (“Enter your old ”) ;
printf (“ข้อความ %รหัสรูปแบบ” , ตัวแปร);
ตัวอย่าง 2                printf (“You are %d years old ”,age );
age = 15 ผลลัพธ์ You are 15 years old

ต้องการแสดงผลคำว่า Debsirin ทางหน้าจอ
printf (“Debsirin ”) ;
จะเห็นว่า ข้อความที่อยู่ในเครืองหมาย ”  ” จะแสดงผลออกมาทางหน้าจอ
และคำสั่งแต่ละคำสั่งของภาษาซีจะลงท้ายด้วยเครืองหมาย  ;

  • ตัวอย่างการเขียนคำสั่งแสดงผลข้อความ