รหัสควบคุมรูปแบบ (format code)

รหัสควบคุมรูปแบบ (format code) ใช้สำหรับควบคุมการแสดงผลตัวแปรหรือนิพจน์ออกทาง จอภาพโดยรหัสควบคุมรูปแบบในภาษาซีมีอยู่หลายชนิดด้วยกันการเลือกนำไปใชงานต้องพิจารณาให้ เหมาะสมกับค่าของข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ดังแสดงในตาราง

รหัสรูปแบบ (Format Code)
%d
พิมพ์จำนวนเต็มฐานสิบ int
%f
พิมพ์เลขทศนิยม float
%c
พิมพ์ตัวอักษรตัวเดียว char
%s
พิมพ์ชุดตัวอักษร (String)
%%
พิมพ์เครื่องหมาย %
%o
พิมพ์เลขฐานแปด
%x
พิมพ์เลขฐานสิบห

ตัวอย่างการใช้งาน  (Format Code)

1.ถ้าต้องการพิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็มทางหน้าจอจะให้รหัสควบคุม  (Format Code)  %d  ดังนี้
printf(“%d”,x)
ถ้า x มีค่าเท่ากับ 10.5 โปรแกรมจะพิมพ์ 10  ออกมาจากหน้าจอ

2.ถ้าต้องการพิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็มทางหน้าจอจะให้รหัสควบคุม  (Format Code)  %f  ดังนี้
printf(“%f”,x)
ถ้า x มีค่าเท่ากับ 10.5 โปรแกรมจะพิมพ์ 10.500000  ออกมาจากหน้าจอ
*ถ้าต้องการพิมพ์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ต้องระบะตำแหน่ง ด้วย เช่น
printf(“%.2f”,x)
ถ้า x มีค่าเท่ากับ 10.5 โปรแกรมจะพิมพ์ 10.50  ออกมาจากหน้าจอ

3.ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความทางหน้าจอจะให้รหัสควบคุม  (Format Code)  %s  ดังนี้

char x[10] = ‘Debsirin’ ;
printf(“%s”,x)
ถ้า x เป็นตัวประเภทข้อความ  โปรแกรมจะพิมพ์ข้อความ Debsirin ออกมาจากหน้าจอ

สรุป  การเลือกใช้รหัสรูปแบบ (Format Code)  ต้องใช้ให้ถูกต้องหมาะสมกับชนิดช้อมูลด้วย ดังที่ได้สรุปไว้ในว่าชนิดข้อมูลใน ควรใช้รหัสรูปแบบ Format Code ใด ดังที่ได้สรุปไว้ในหน่วยที่ 2 แล้วดังนี้

ชนิดข้อมูล
การประกาศตัวแปร
รหัสรูปแบบ
ตัวอักขระ
char
%c
เลขจำนวนเต็ม
int
%d
long integer
long
%่lf
เลขทศนิยม
float
%f