คำสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

  • ฟังก์ชั่น scanf( )
    ใช้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งต้องมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามา เช่น เลือกรายการตัวเลือก เพื่อนำข้อมูลมาร่วมประมวลผลในโปรแกรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเขียนโปรแกรมมักจะกำหนดให้ผู้ใช้กรอก ข้อมูลมาทางคีย์บอร์ดในโปรแกรมภาษาซีการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดสามารถทำได้โดยการเรียกใชฟังกช์น์ scanf() ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐาน ที่ใช้สำหรับรับข้อมลูจากคีย์บอร์ด
    โดยมีรูปแบบการใชงาน ดังนี้

scanf (“%รหัสรูปแบบ”, &ตัวแปร)
ตัวอย่าง 1 scanf(“%d”,&age) ;                       รับค่าจำนวนเต็ม 1 จำนวน
ตัวอย่าง 2 scanf(“%d%d”,&a,&b) ;                รับค่าจำนวนเต็ม 2 จำนวน
ตัวอย่าง 3 scanf(“%d%f%d”,&a,&b,&c) ;       รับค่าจำนวนเต็ม 2 จำนวน  ทศนิยม 1 จำนวน

  • ตัวอย่างการเขียนคำสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์