ตัวแปร (Variable)

ตัวแปรและตัวดำเนินการ

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องมีการจองหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและข้อมูลในหน่วยความจำที่จองขึ้นนี้สามารถมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ ตำแหน่งหน่วยความจำนี้เรียกว่าตัวแปร

 ประเภทของข้อมูลในภาษา C

ประเภทของข้อมูลใน C Numeric type หน่วยความจำ คำอธิบาย
char Integral 16 บิต เก็บตัวอักขระตัวเดียว
int Integral 32 บิต เก็บจำนวนเต็มแบบคิดเครื่องหมาย
long Integral 64 บิต เก็บจำนวนเต็มแบบคิดเครื่องหมาย
float Floating-point 32 บิต เก็บจำนวนจริง

 จากตารางจะเห็นว่าแม้ว่าเป็นข้อมูลประเภทเลขจำนวนเต็มเหมือนกันก็ยังแบ่งออกได้อีกหลายประเภท มีขนาดหน่วยความจำที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเลือกใช้ประเภทของข้อมูลให้เหมาะสมกับปริมาณข้อมูลที่ต้องการเก็บ ข้อมูลที่มีขนาดเท่ากันก็ยังแบ่งออกเป็นตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายและตัวเลขแบบไม่คิดเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าหากข้อมูลที่ต้องการเก็บเป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่มีค่าไม่เกิน 100 ก็ควรเลือกเก็บข้อมูลเป็นประเภท sbyte เนื่องจากใช้พื้นที่หน่วยความจำน้อยที่สุด แต่ถ้าหากเลือกเก็บข้อมูลเป็นแบบ short ก็เก็บได้เช่นกันแต่จะเป็นการใช้หน่วยความจำมากเกินความจำเป็น แต่ถ้าหากให้ตัวแปรเก็บข้อมูลที่เกินขอบเขตที่จะเก็บได้ก็จะทำให้ข้อมูลที่เก็บมีค่าผิดพลาด

สำหรับข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็มแต่ละชนิดจะมีขอบเขตของข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูล ขอบเขตของข้อมูล
char 0 ถึง 255
int –2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
long –1020 ถึง 1020
float 0 ถึง 2´1020

 

ตัวแปร (Variable) เป็นการประกาศหน่วยความจำเพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูลโดยค่าของข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการประมวลผลของโปรแกรม เมื่อมีการประกาศตัวแปรคอมพิวเตอร์จะจองหน่วยความจำตามชนิดของข้อมูลที่กำหนด และสามารถใช้หน่วยความจำนั้นเก็บข้อมูลได้

การประกาศตัวแปรในภาษา C  มีรูปแบบดังนี้ : ประเภทข้อมูล ชื่อตัวแปร;

เช่น int x; หมายถึง สร้างตัวแปรประเภท int ที่มีชื่อว่า x

กฎการประกาศตัวแปรในภาษาซี

ประกอบด้วยตัว a ถึง z , 0 ถึง 9 และ _ เท่านั้น
ตัวอักขระตัวแรกต้องเป็น a ถึง z และ _
ห้ามใช้ชื่อเฉพาะ
ตัวพิมพ์ให้ตัวพิมพ์เล็กระบบจะมองว่ามีความหมายต่างกัน
ความยาวตัวแปรไม่เกิน 31 ตัวอักขระ

สรุป

 

ตัวแปร ประเภทข้อมูลหรือตัวแปรในภาษา C  มีหลายชนิด แต่ชนิดที่ใช้บ่อยหรือนิยมใช้ในการหัดเรียนเขียนโปรแกรมได้แก่

การประกาศตัวแปร สามารถทำได้ดังตัวอย่างดังนี้

int x;

หมายถึง สร้างตัวแปรประเภท int ที่มีชื่อว่า x