คำสั่ง if

 

การทำงานแบบเลือกทำหรือการทำงานแบบมีทางเลือกจะใช้วิธีตรวจสอบเงื่อนไข ซึ่งมีค่าอยู่สองค่า คือ จริง (true) และเท็จ (false) ในภาษา C   การทำงานแบบทางเลือกจะใช้คำสั่ง if, if…else และ if ซ้อน

การเลือกทำแบบ if

การเลือกทำแบบทางเดียวจะใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบเงื่อนไข โดยที่นิพจน์ที่ต้องการตรวจสอบจะต้องให้ผลลัพธ์เป็นแบบ bool โดยมีรุปแบบการใช้งานดังนี้

if (bool-expression) 

       { นิพจน์ทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง}

นิพจน์ต่อไป

ถ้าหากเงื่อนไขหลัง if เป็นจริง โปรแกรมจะทำนิพจน์ที่ต่อจากการตรวจสอบเงื่อนไข หรือนิพจน์ 1 แล้ว จึงไปทำนิพจน์ต่อจากคำสั่ง if หรือนิพจน์ 2 แต่ถ้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมจะไปทำนิพจน์ต่อจากคำสั่ง if หรือนิพจน์ 2 โดยไม่ทำนิพจน์ 1

นิพจน์ที่จะให้ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ถ้าหากมีหลายนิพจน์สามารถรวมเป็นนิพจน์เดียวได้โดยใช้เครื่องหมายปีกกาคลุมไว้ {…} และจะถือว่าทุกนิพจน์ในเครื่องหมายปีกกาจะถูกทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีข้อมูลอยู่ในตัวแปร a แล้วต้องการตรวจสอบว่าค่าในตัวแปร a มีค่าน้อยกว่า 0 จริงหรือไม่ ถ้าจริงให้ค่าในตัวแปร a เท่ากับ 0 จะเขียนคำสั่งได้ดังนี้

if (a < 0)

{

//ถ้าหากค่าตัวแปร a น้อยกว่า 0 จริง

a = 0;

}

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม