คำสั่ง if else

การเลือกทำแบบ if..else

ถ้าหากในโปรแกรมมีการทำงานในลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเลือกทำได้สองทิศทางหรือการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้คำสั่ง if..else ถ้าหากเงื่อนไขเป็นจริงโปรแกรมจะทำนิพจน์หลังเงื่อนไข แต่ถ้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมจะทำนิพจน์หลัง else ถ้าหากนิพจน์มีหลายนิพจน์จะเขียนรวมไว้ในเครื่องหมายปีกกา รูปแบบของคำสั่งเป็นดังนี้

if (bool-expression)  นิพจน์ทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

else                           นิพจน์ทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากในโปรแกรมมีข้อมูลอยู่ในตัวแปร a และตัวแปร b แล้วต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลใดมีค่ามากที่สุด ถ้าหากเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง if จะเขียนได้ดังนี้

int max;                         //ประกาศตัวแปร max สำหรับเก็บค่าสูงสุด

if (a > B)                        //ตรวจสอบว่าตัวแปร a มากกว่า b หรือไม่

max = a;         //ถ้า a มากกว่าให้ max เท่ากับ a

if (a <= b)                      //ตรวจสอบว่าตัวแปร a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b หรือไม่

max = b;        //ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับให้ max เท่ากับ b

จะพบว่าการเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้จะมองเป็นการเลือกทำแบบสองทิศทางได้ ถ้าหากนำคำสั่ง if..else มาใช้โดยตรวจสอบว่าถ้า a มากกว่า b ให้ max เท่ากับ a แต่ถ้าไม่มากกว่าก็ให้ max เท่ากับ b ซึ่งเขียนคำสั่งได้ดังนี้

int max;

if (a > B)                       //ตรวจสอบว่าตัวแปร a มากกว่า b จริงหรือไม่

max = a;        //ถ้าจริงให้ max เท่ากับ a

else

max = b;        //ถ้า a ไม่มากกว่า b ให้ max เท่ากับ b

สาธิตการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง if else