คำสั่ง if ซ้อน

  • คำสั่ง if – else เชิงซ้อน 
    คำสั่ง if-else เชิงซ้อนเป็นรูปแบบการทำงานแบบหลายทางเลือก  โดยจะมีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้นที่จะถูกเลือกให้ประมวลผล  ขึ้นอยู่กับว่า เงื่อนไขทางเลือก ใดเป็นจริง  และในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขทางเลือก ใดเป็นจริงเลย คำสั่ง n จะถูกประมวลผล
    ifelse

คำสั่ง if-else ที่มีคำสั่ง if-else ซ้อนอยู่ในส่วน else    ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

โครงสร้างของคำสั่ง
if (เงื่อนไขทางเลือก1)
คำสั่ง 1;
else if (เงื่อนไขทางเลือก2)
คำสั่ง 2;
else if (เงื่อนไขทางเลือก3)
คำสั่ง 3;
.
.
else if (เงื่อนไขทางเลือก n-1)
คำสั่ง n-1;
else
คำสั่ง n;

  • ตัวอย่าง การเขียนคำสั่ง if ซ้อน